Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Flyplassen

Den 30. juni 1970 var en stor dag for Kristiansund og for Nordmøre. Da ble Kvernberget flyplass offisielt åpnet av daværende kronprins Harald. Anslagsvis 6 000 mennesker hadde møtt fram i det fine sommerværet for å bivåne denne store begivenheten.
Kvernberget_Lufthavn_Terminaler_F_Avinor.jpg

Aldri tidligere har det vært samlet så mange mennesker til et arrangement på Nordlandet.

Bak denne kommunikasjonsmessige landevinningen, som har hatt så enormt mye å si for Kristiansunds utvikling, lå det et intenst arbeid gjennom mange år. Allerede i 1959 ble en kommunal flyplasskomité oppnevnt. De som ble valgt inn i komiteen var William Dall som fikk formannsvarvet og styremedlemmene Asbjørn Jordahl, Claus Neergaard, Endre Witzøe, Paul Ohrvik, rådmann Åge Wennevold og byingeniør Odd Skoge. Sistnevnte ble senere erstattet av byingeniør Arne Meegaard. Samme år ervervet kommunen 537 mål grunn syd for Kvernberget til den framtidige flyplassen. Men det skulle gå mange år før planene kunne realiseres.

I årene fram til 1964 la den lokale flyplasskomiteen ned et enormt arbeid med å legge fram argumenter og fakta om Kvernbergets fortrinn og om nødvendigheten av en flyplass i Kristiansund. At komiteen nådde fram med budskapet sitt, viser det faktum at et av de momentene det sentrale flyplassutvalget la størst vekt på var ”de samferdselssosiale hensyn” som talte sterkt for Kvernberget.

Fra innstillingen forelå til regjerningen fattet et konkret vedtak, tok det fire år. Regjeringen Borten hadde tatt over og Håkon Kyllingmark ble samferdselsminister. Han sørget for at fire småflyplasser ble bygd før Kvernberget kunne realiseres. Først i 1968 var de endelige vedtak fattet i regjering og Storting, og arbeidet på Kvernberget kom i gang samme høst.

Etter knapt to års byggetid stod flyplassen klar til bruk. Da var et svært kupert terreng omdannet til en nærmere 2 000 meter lang og 150 meter bred plass. Selve rullebanen var på 1 920 meter og stor nok til de flyene som da var i bruk på stamrutenettet.

På åpningsdagen den 30. juni 1970 landet det første flyet, et F-28 Fokker Fellowship fra Braathens, med de mange gjestene med kronprins Harald i spissen. Gjestene ble mottatt av ordfører Asbjørn Jordahl og flyplasskomiteens formann William Dall. Fra fylkeskommunen, som hadde bidratt både økonomisk og politisk med å løse denne saken, møtte fylkesordfører Jon Strømsheim og fylkesmann Erling Sandene. Blant gjestene var samferdselsminister Håkon Kyllingmark, Ludvig G. Braathen og en rekke representanter for Stortinget, departementet og luftfartsdirektoratet.

I ettertid har det vist seg til fulle at de mest entusiastiske flyplassforkjemperne hadde rett i sine påstander om at flyplassen kom til å være den viktigste vekstfaktor for Kristiansund-området. Uten en tidsmessig flyplass ville det aldri vært aktuelt med noen oljevirksomhet i Kristiansund. Også på andre felter ville Kristiansund ha stagnert om ikke arbeidet for flyplass ble satt i gang i slutten av 1950-årene og endt med et så vellykket resultat.

Helikopterservice

10 år etter at Kvernberget flyplass ble innviet, etablerte Helikopterservice base med tre Moelven-brakker som opphold for flygere og teknikere. Kvernberget flyplass ble valgt som hovedbase for ut og innflyging av personell i forbindelse med leiteboring etter olje og gass på Haltenbanken. Det var Braathens Safe som stod for innsjekking for Helikopterservice de første årene. I 1980 var det kun en borerigg i virksomhet, og aktiviteten foregikk kun i sommerhalvåret. Boreaktiviteten på Haltenbanken økte utover 1980-tallet og en rekke nye og interessante funn ble gjort. Flere felt ble utlyst med konsesjon for leiteboring nord for 62. breddegrad, og med den stadig økende leitevirksomheten på feltene, økte aktiviteten med heilkoptertrafikk. Oljefeltet på Draugen ble utbygd med fast installasjon i 1993, og samme året bygde Helikopterservice administrasjonsbygg og hangar for lettere å kunne møte den sterkt voksende trafikken til og fra olje og gassfeltene.

Helikopterservice har vunnet alle anbudsrundene for flyging med helikopter til og fra Kristiansund, og varighetene på kontraktene har vært fra tre til fem år. Helikopterservice trafikkerer i dag feltene Draugen, Heidrun, Njård, Åsgard og Kristin, og fra 2005 også Ormen Lange. Helikopterservice har, ifølge Johan Arnt Larsen ved Helikopterservice, fire helikoptre i tjeneste og har fra 8 – 15 flyginger i døgnet.

I dag står Kvernberget flyplass foran en betydelig utvidelse og fornyelse. Heldigvis var en ytterligere utvidelse østover tatt med i planleggingen på et tidlig stadium. En utvidelse kan derfor gjennomføres uten tekniske og miljømessige problemer. Og økonomisk er en forlengelse av rullebanen en overkommelig oppgave som kan bli realisert innen flyplassen har vært 40 år i drift.